New Mexico - elenaedi

sunset light

pajarito mountains, nm